Di Sản Của Gia-cốp

Article Index

  • Tên Mới

  • Gia-cốp chiến thắng và ông nhận được tên mới. Kinh Thánh cho biết gì trong Khải Huyền? “Kẻ nào thắng, Ta sẽ ban cho... một tên mới” (Khải 2:17).

    Thật thú vị là sau việc nầy, khi Gia-cốp cư xử trong bản chất cũ của mình ở Phê-ni- ên, Sáng Thế Ký gọi ông là “Gia-cốp,” nhưng rồi lúc ông cư xử như tạo vật mới, Kinh Thánh gọi ông là “Y-sơ-ra-ên.” Với chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta cư xử như người nam, hoặc người nữ bản chất cũ, Đức Chúa Trời gọi chúng ta bằng tên cũ, nhưng lúc chúng ta cư xử như người nam, hoặc người nữ tan vỡ, chúng ta chiến thắng và nhận được phước hạnh—ai cư xử như người nam và người nữ thuộc linh—Chúa gọi chúng ta bằng tên mới.

    Tôi có hai tên, bạn có hai tên, tất cả chúng ta đều có hai tên. Chúng ta có tên khi được sanh ra, nhưng có tên khác khi chúng ta được tái sanh. Nhưng chúng ta phải có tên trong Sách Sự Sống, và chúng ta phải kiếm được quyền để được gọi bằng tên nầy. Chúng ta phải vật lộn, chúng ta phải chiến thắng, chúng ta phải nhận được phước hạnh. Tất cả chúng ta đều là “Gia-cốp.” Tất cả chúng ta phải có sự tan vỡ, tất cả chúng ta phải có đêm tối của linh hồn, để khi kết thúc chúng ta sẽ không hối tiếc.