Di Sản Của Gia-cốp

Article Index

Phần II – Bài Học Cho Israel

1. Vấn Đề Của Các Chi Phái 2. 144.000 Người

  1. Vấn Đề Về Nhân Dạng

  2. Trở Về Đất Hứa

5. “Gia-cốp” Đấu Với “Y-sơ-ra-ên”

  1. Lời Tiên Tri Của Gia-cốp

  2. Sự Quan Trọng Của Giu-đa

  3. Các Chi Phái

  4. Ứng Dụng Những Đặc Điểm Của Các Chi Phái

  5. Kết Thúc Từ Lúc Ban Đầu

  6. Tại Sao Lại Chọn Gia-cốp?

  7. Mọi Sự Sẽ Được Hoàn Thành