afrikaans

Yoma: Die Dag Van Versoening

Deur James Jacob Prasch (vertaal) Luk. 4:14-30: “En Jesus het in die krag van die Gees na Galiléa teruggekeer, en daar het 'n gerug…

Geklee en gereed (Dressed and Ready)

Luk. 12:35-53: “Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand. En julle moet wees soos mense wat op hulle heer wag wanneer hy…

Euroklídon

Toe die Apostel Paulus, wat deur die Jode aangekla was van misdade en voor die Romeinse goewerneur Festus van Judea gestaan het, het hy…

Gideon se leër

Rigters 7 Deur James Jacob Prasch Normaalweg as ons Israel besoek bespreek ons hierdie Skrif gedeelte by die fontein van Ein Harod, presies…

Eenmaal gered altyd gered

Inleiding: Ons ontvang baie briewe by Moriel, baie is negatief maar vir elke negatiewe brief wat ons ontvang is daar ’n dosyn goeie briewe.

The Road to Emmaus / Die Pad na Emmaus

Die pad na Émmaüs In hierdie tyd is ons volgens die Joodse kalender ingewig tussen “ Hag Mazot”en “Hag Shavu’ot—Pasga (Passover) en die…

Elektos. Die Uitverkorenes

Heel dikwels is dit ekstremiste wat die liggaam van Christus verdeel en onnodige probleme veroorsaak. Daar is die hipper Pinkster of…

Beëlsebub: God van die Vlieë.

Kom ons kyk na ’n minder aangename onderwerp, Beëlsebub, ’n Skriftuurlike metafoor vir Satan. In Hebreeus beteken Beëlsebub letterlik God…

Harpazo - Vooraf

Deur Jacob Prasch. Ons Sal Verander Word Soos Wat Hulle Verander het.

Betower die Slang

Deur- Jacob Prasch     Die Apostel Paulus waarsku ons in Kolossense oor die ydel filosofieë van die wêreld. Die Britte het Bethem en Hobbs,…

Abraham's Journey - Afrikaans

Abraham Se Reis Gen.12:1‐20: "En die HERE het aan Abram gesê: Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land…

All that can be shaken - Afrikaans

ALLES WAT GESKUD KAN WORD. “Pas op dat julle Hom wat spreek, nie afwys nie; want as húlle nie ontvlug het nie wat Hom afgewys het toe Hy op…

Anointing - Afrikaans

DIE SALWING. Hier word gekyk na die aansprake van verskillende groepe met betrekking tot hulle pogings om herlewing en die meegaande…

Binding and Loosing - Afrikaans

Geestelike Oorlogvoering Kan ons sop eet met 'n vurk? Baie moeilik! maar as ons die regte eetgerei gebruik dan sal dit nie vir ons 'n…

Book of Jonah - Afrikaans

Die Boodskap van Jona. So baie is al gesê oor hierdie pragtige boodskap in die Woord van die Here. Baie mense verwerp vandag hierdie Boek…

Book of Ruth - Afrikaans

Die Boek Rut Die Boek Rut word in die Joodse Sinagoges gelees met Pinkster Fees wat ook die beeld is van eerste dag van die Heidense kerk.

Christian Cults - Afrikaans

 In die Olyfberg rede, Mattheus 24 en Lukas 21 waarsku Jesus oor valse leraars, valse profete en valse Christusse. Toe ek nog ‘n jong…

Christians and Curses - Afrikaans

Vloeke en Christene. Die vroeë kerk het iets gehad wat baie van ons vandag verloor het. Wanneer ek sê ons, dan bedoel ek mense soos ek.…

Curses and Christians - Afrikaans

Die vroeë kerk het iets gehad wat baie van ons vandag verloor het. Wanneer ek sê ons, dan bedoel ek mense soos ek. Gelowiges het die Gawes…

Curses and Christians 2 - Afrikaans

Die vroeë kerk het iets gehad wat baie van ons vandag verloor het. Wanneer ek sê ons, dan bedoel ek mense soos ek. Gelowiges het die Gawes…

Divine Aristocracy - Afrikaans

Goddelike Aristokrasie Spr. 8:10‐11: "Hoor, want ek sal voortreflike dinge spreek, en my lippe gaan oop vir wat reg is.

Ephesus - Afrikaans

ÉFESE Jakob Prasch se boek: “The Dilemma of laodicéa” bespreek die Sewe letterlike Kerke van Openbaring 2-3 wat gedurende die eerste eeu in…

Hanukkah Part 1 - Afrikaans

 Hanukkah – Deel 1. “Hanukkah” kom van die Hebreeuse term‐ “hanukkat” wat toewyding of “her‐toewyding” beteken.

Hanukkah Part 2 - Afrikaans

 Die Joodse Vakansie Seisoen. In Johannes 9 doen Jesus ‘n Messiaanse wonderwerk: Hy gee sig aan ‘n persoon wat van sy geboorte af blind was.

Jesus in the Garden - Afrikaans

Jesus in die Tuin.® Vir ‘n Christen om die Bybel in sy oorspronklike konteks van die eerste eeuse Kerk te verstaan wat deur die Here Jesus…

Legacy of Jacob - Afrikaans

DIE NALATENSKAP VAN JAKOB. My pa se oupa se naam was Ya’aqob- Jakob, ek spot baie keer en sê dit beteken “swendelaar”, maar eintlik is dit…

Living and the Dead - Afrikaans

Die Lewendes en die Dooies en die Priesters van die Here Lev.21: V1 "Verder het die HERE vir Moses gesê: Spreek met die priesters, die…

Metatrone - Afrikaans

 Metatrone: Die Engel van die Here. “Maar Jakob het alleen agtergebly, en 'n Man het met hom geworstel tot dagbreek. En toe Hy sien dat Hy…

Midrash - Afrikaans

 Wat Is Midrasj?® Midrasj is ‘n manier van Bybel interpretasie, Skrif vertolking, wat deur Rabbi’s van ouds en in dit tyd van Jesus en…

One Messiah Two Comings - Afrikaans

Een Messias, Twee Verskynings En toe Hy nog saam met hulle was, het Hy aan hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om…

The Crucified Body - Afrikaans

Die kruis in die lewe van 'n gelowige.® “ En Hy sê vir almal: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag…

The Last Days - Afrikaans

Wat Die Heilige Gees Baie Duidelik Vir Ons Oor Die Laaste Dae Se? Ons weet uit die Evangelies dat die jaar 2000 N.C. gekom en gegaan het.…

The New Galatians - Afrikaans

Die Nuwe Galasiërs ® Jer. 31:31 & die Send Brief aan die Galasiërs: 3:1:"O, Onverstandige Galásiërs, wie het julle betower‐?" Jer. 31:31:…

The Reign of King Asa - Afrikaans

Die Regering Van Koning Asa Die onderwerp in die regering van koning Asa (2 Kroniek 13) is ‘n waarskuwing van God aan al goeie manne en…

The Sabbath - Afrikaans

Die Sabbat Gen.2:2‐3: "En God het op die sewende dag sy werk voltooi wat Hy gemaak het, en op die sewende dag gurus van al sy werk wat Hy…

The Sons of Zadok - Afrikaans

Die seuns van Sadok® Maar die Leviete wat ver van My afgewyk het by die afdwaling van Israel, wat van My af weggedwaal het agter hulle…

This Generation - Afrikaans

 Hierdie Geslag! Mat. 24:34‐: “Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.”

Who Are the Jews - Afrikaans

Wie is die Jode? Daar is vandag ‘n groot misverstand in die kerk met betrekking tot die ware identiteit van die Jode.

Copyright © 2024 Moriel - God is my Teacher. All Rights Reserved.

This Joomla Site is Maintained by Cybersalt Consulting LTD.