Binding and Loosing - Afrikaans

Geestelike Oorlogvoering

Kan ons sop eet met 'n vurk? Baie moeilik! maar as ons die regte eetgerei gebruik dan sal dit nie vir ons 'n probleem wees nie.

 

As ons rondom ons kyk na baie van vandag se gemeentes, dat sien ons dat daar baie klem gelê word op geestelike oorlogvoering. Die Here het vir ons baie wapens, strategie en gereedskap gegee om te doen wat van ons verwag word.

Die algemene probleem met die wêreld van vandag is Oosterse gelowe soos Islam ens. en om teen hierdie dinge op te tree is dit duidelik dat mense die verkeerde wapens gebruik, maar die oomblik as mense begin bewus word dat hulle sop eet met 'n vurk, dan vind hulle uit dat daar iets drasties verkeerd is. In baie opsigte probeer die kerk om Bybelse riglyne te gebruik as 'n wapen vir geestelike oorlogvoering, maar hierdie wapens of gereedskap was nie vir die doel waarvoor hulle vandag gebruik word nie. Daar is Bybelse riglyne en toepaslike Skrifte vir geestelike oorlogvoering, wapens en strategie wat vir ons gegee word vir 'n sekere doel.

Die vraag is, gaan dit oor streeks vorste (geeste), hemelse kragte, sonde, en booshede in regerings en in die wêreld?

As ons kyk na die sedelike en morele verval op alle gebiede, na 30 jaar van Charismatiese herlewings, dan is dit al te duidelik dat die wapens wat gebruik word, nie in hulle doel slaag nie. In die laaste 30 jaar is al wat ons gesien het die opkoms van die Nuwe Wêreld orde (New Age) beweging wat die Westerse Christendom op die geestelike front vervang het.

Die Charismate het katagories gefaal om herlewing te bring. Misdaad is buite beheer, anargie, homoseksualisme, kindermishandeling, aborsies en booshede is aan die orde van die dag.

Het dit nie met ons 30 jaar terug beter gegaan voor hierdie 'herlewing' nie? Algemene verval in die kerke is aan die orde van die dag, en die Nuwe Wêreld orde beweging is reeds op die voorgrond, maar steeds word die verkeerde wapens gebruik. Enige mens met 'n redelike intelligensie sal vir jou sê dat daar beslis iets drasties verkeerd is! Is dit nie merkwaardig dat na 30 jaar, die Charismatiese en Pinkster kerke nog nie tot die besef gekom dat dinge verkeerd is nie?

Bybelse weergawe van Geestelike oorlogvoering:

Dan.10:2?3: "In daardie dae het ek, Daniël, drie volle weke getreur. Smaaklike spys het ek nie geëet en vleis en wyn het nie in my mond gekom nie; en ek het my glad nie gesalf nie, totdat drie volle weke om was".

Ons sien dat Daniël, toe die engel van die HERE by hom kom, het hy, Daniël, vreesbevange op sy aangesig neergeval. Daniël het nie histeries en laggend op die grond neergeval en rond gerol soos

vandag in die Toronto 'herlewings' gebeur nie. Wat in vorige herlewings gebeur het, het absoluut niks in gemeen met wat hulle vandag 'Val onder die Krag van die Gees' (Slain in the spirit) noem nie. Dit is glad en geheel nie die gedrag en 'gewoonte' wat ons in die Bybel sien nie. Johannes en Daniël was albei vreesbevange, hulle het nie histeries gelag en op die vloer rondgerol, en vloermat diens gedoen nie!, dit is totaal onbybels!

Die persone wat Jesus gearresteer het, het agteroor geval, maar al die ander kere het die mense vooroor geval.

Dan.10:11?13 "En hy het vir my gesê: Daniël, geliefde man, gee ag op die woorde wat ek met jou spreek, en gaan staan op jou staanplek, want ek is nou na jou gestuur. En terwyl hy hierdie woord met my spreek, het ek bewende gaan staan. Toe sê hy vir my: Wees nie bevrees nie, Daniël; want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde ontwil het ek gekom; maar die vors van die koninkryk van die Perse het een en twintig dae lank teenoor my gestaan, en kyk, Mígael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help; en ék het daar oorgebly by die konings van Persië".

Die Woord van die HERE verbind altyd geestelike hemelse gevegte met wat ons op die aarde sien, en anders om. In die gesig van Sagaria, van die hoë priester en die koning, het Satan sekere aanklagte gemaak, Satan het voor die Troon gestaan net soos met Job. Net soos in die hemel, gebeur dinge ook op die aarde. Satan was uitgewerp op die aarde, en ons het hier 'n verbintenis van wat in die hemel gebeur. In Openbaring sien ons hierdie worsteling wat in die hemele en op die aarde plaasvind, en dit is wat gebeur in geestelike oorlogvoering.

Die Bybel praat van staats of koninkryk vorste (principalities) en nie gebieds (Territorial spirits) vorste nie, alhoewel ons dit so kan beskryf. Daniël sien die Bose magte oor die moderne Iran van vandag. "Die vors van Persië"

In Gádara (Mark.5?) toe Koning Jesus die duiwels uit die besetene uitgedrywe het, het hierdie duiwels vir Koning Jesus toestemming gevra om hulle nie uit hierdie gebied weg te stuur nie, hierdie bose geeste was gebiedsgebonde en hulle het in hierdie gebied geheers, en hier het ons 'n Bybelse bewys vir so 'n geval. Hoe hanteer ons dit, en hoe hanteer ons dit nie? Dit is baie moontlik dat hierdie selfde bose magte wat Daniël gesien het, vandag nog oor Iran bedrywig is.

Daniël het gevas en gebid vir drie weke voordat hy hulp ontvang het. Vandag kom daar iemand soos Peter Wagner van Kalifornië en besluit om te heers oor so 'n streek, en hierdie geestelike probleem is opgelos in drie sekondes? Hulle dink dit is so maklik! Nee! Duiwels is baie kragtig, en sommiges is sterker as ander.

Jesus sê: "Hierdie geslag gaan nie uit sonder vas en gebed nie"

Onbybelse idees.

Voordat ons uitvind wat Bybels is, laat ons eers kyk wat onbybels is.

Wat leer die Woord van die HERE ons oor vasmaak en losmaak (Binding and Loosing) (Hand.17:16: "En terwyl Paulus in Athéne vir hulle wag, het sy gees in hom opstandig geword toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde was".

Paulus was hier in die middelpunt van die heidense gelowe. Rome het na Athéne gekyk vir sy kultuur, opvoeding en godsdienstige filosofiese idees, wat onderandere van Griekeland, maar hoofsaaklik van Athéne gekom het.

Dit het begin by Nimrod in Babilon, en daarvandaan is dit deur die Grieks?Romeinse kuture in die streke van Pergamus, en vandaar is hierdie denkes in die algemene Westerse kulture opgeneem. Athéne was die middelpunt van afgode aanbidding en tempels, en dit is van hierdie tempels waarvan Paulus praat.

Inderdaad het Paulus elke dag in die Joodse sinagoges en op die markte met God vresende Heidene gepraat. Krishna, Brahma, ens. is almal duiwels, maar wat doen Paulus???Ek maak jou vas! Ek maak jou los! Ek neem al die gesag oor jou in Jesus Naam! Wat het mense soos John Dawson en Peter Wagner (en andere) oor hierdie saak geweet wat Paulus nie geweet het nie? Wat doen hulle? Hulle eet sop met 'n vurk!! Die "bevrydings" bewegings se dwaal leraars gebruik hierdie gereedskap om hulle koffers vol te maak, en die mense is te blind om te sien dat dit nie werk nie! Hierdie is die 'Kingdom Now' beweging. Dit is teen hierdie valshede wat Koning Jesus ons gewaarsku het. Die Twee pilare, met twee fondasies:

  1. Oordrewe Kalvynisme

  2. Post Millennium herbouers

Koning Jesus se koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, en elke keer as die mens die Woord van die HERE gebruik om sy sosiale basis te herbou op die Wet van die HERE, dan bring dit Geestelike en Teologiese dood, en 'n algemene morele en sosiale verval in die kerke.

Ons gebruik riglyne soos die gebede van die Heiliges wat absoluut Skriftuurlik is om 'n morele invloed op gemeenskappe en regerings te weeg te bring. Die vraag is: Doen ons dit om Koning Jesus se koninkryk op hierdie vervalle wêreld op te rig? Nee! Koning Jesus se Koninkryk is nie van hierdie wêreld nie!

Oordrewe Charismania ekstremiste is die middelpunt waarop hierdie dwaalleer gebou word, en hierdie soort geestesgesteldheid is totaal onaanvaarbaar en moet vermy word.

Daar is tye wanneer die Ark se deur toe is en dit is in hierdie tye dat ons net moet stil wees en ons kragte herwin met dit wat oorgebly het.

Ons is nie veronderstel om in hierdie laaste dae op verdediging te gaan nie, ons is veronderstel om in vrede en blye afwagting op te kyk, want ons Redder is oppad! Maar ten eerste, voordat hierdie blye dag aanbreek, moet die Evangelie van die Koninkryk gepreek word. Al hierdie valse lerings is totaal ongebalanseerd en veroorsaak afval! Paulus het in die skadus van die demone die Evangelie gepreek, en hier sien ons dat ons eerste wapens om hierdie demoniese bose magte van die duisternis te oorwin wat oor ons sosiale basis heers, die prediking van die Evangelie is en om van die Waarheid te getuig. Hierdie staptogte vir Jesus wat deur valse leraars soos Roger Foster, en nou ook hier by ons deur sy volgelinge

gelei word, verwar die mens so dat hulle dit betwyfel of daar 'n hel is! Hoe kan 'n mens seker wees van redding, of van die hel as hy tussen sulke leiers verdwaal waar daar geglo word dat vir die dooies gebid kan word, wat 'n gruwel is volgens die Woord van die HERE. Mense glo dat hulle deur die vae vuur (Reinigingsvuur) moet gaan vir hulle sondes nieteenstaande die feit dat Koning Jesus se Bloed ons reinig van álle sonde.

As u glo in 'n ander verlosser en redder, neem dan maar deel aan hierdie optogte vir Jesus, wat hulle dink 'n teenvoeter is vir die Bose magte. Wat gister politieke oproere was, is vandag misdaad. Daar is pornografie en hoerery op die televisie en wettige aborsies, en geestelikes soos Desmond Tutu wat sê dat daar nie meer geglo kan word aan die Maagdelike Geboorte van Jesus nie en dat dit tyd is dat Homoseksuele en Lesbiërs in kerklike ampte georden kan word. Islam verklaar dat hulle 'n agenda van God ontvang het om die misdaad probleem op te los en die morele standaarde in die gemeenskappe te herstel omdat Judaisme en die Christendom sedelik en geestelik bankrot is. Daar bestaan vandag geen Christelike toekoms meer vir ons kinders nie, dit is die realiteite. Islam kan nou doen wat die Christendom nie meer kan doen nie! Hierdie toestande heers vandag omtrent wêreldwyd in Christen gemeenskappe, en nog dink baie mense hulle kan histeries op die vloere lê en lag en rondrol omdat God wonderlike dinge vir hulle doen? Hierdie is die geestesgesteldheid van die Rodney Browns in verskeie wêrelddele, maar die vraag is: Watter God / god doen hierdie wonders en tekens?

Ander sê: "Maak vas, maak los" Spreek mag uit oor julle gebied, hou Jesus optogte! Hulle eis en bind alles wat hulle wil hê, soos die New Age, Islam, Homoseksualisme en misdaad, maar al wat ons sien is die herlewing van Heksery en stam afgodsdienste wat van krag tot krag gaan, en nie die kerk nie! Dit is absoluut sekerlik nie die Evangelie nie. In opregte veldtogte vir die Koning moet bekering en redding plaasvind en nie hierdie snert nie! Die Bloed van Jesus en die Krag van die Kruis is ons verlossing vir al ons sondes.

Sonder opregte Waaragtige Teologiese Kennis bestaan daar geen ander weg om onse HERE te verheerlik nie. Het ons nie na 30 jaar genoeg van al hierdie snert en leuens nie?

Charismania het nie gewerk nie. Geestelike oorlogvoering is buite die konteks van die Woord toegepas. Omdat die klem op die leiers begin val het, het die leiers onder die invloed van Gnostisme gekom, en het dit gelei tot die misbruik van die Skrifte en die opkoms van die Nuwe Wêreld orde waar die mens God geword het. Vandaar die denke van die vasmaak en losmaak dwalings wat in die plek gekom het van die Evangelie, en so het sedeloosheid, Islam en die New Age beweging in die kerke ingekom. Valse leerstelling gaan van krag tot krag en die kerke gaan van afval tot vervalle, die valse leeraars vertel die mense om te lag en op die vloere rond te rol en mat dienste te doen, en dat die god van hierdie wêreld wonderlike dinge doen.

Die Duiwel ken sy werk, en hy sal sy agente van misleiding soos Gerald Coates en sy volgelinge in die Liggaam van Christus instuur om hulle te mislei, en vir die mense vurke gee om sop te eet, want hulle dink dit is God wat wonderlike dinge doen. Alles gaan ten gronde maar steeds laat die leiers, en die broers, en die susters, toe dat hierdie verleiers met hulle fantasieë en mistieke denkes hulle huise bewoon.

www.Moriel.org

Geestelike oorlogvoering

Matt.12:25?30: "Maar Jesus het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê: Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes; en elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. En as die Satan die Satan uitdryf, dan is hy teen homself verdeeld. Hoe sal sy koninkryk dan bly staan? En as Ek deur Beëlsebul die duiwels uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Daarom sal hulle jul regters wees. Maar as Ek deur die Gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. Of hoe kan iemand in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eers die sterk man geboei het nie? En dan sal hy sy huis beroof. Hy wat nie met My is nie, is teen My; en hy wat nie saam met My versamel nie, verstrooi".

Die misleiding verwaandheid

Om vas te maak, te bind (Deo) (Tie?Bind): Die verklarings metodiek van Lucifer, wat gekom het as die engel van die lig.

In Matt. 4:1?11 haal Satan die Skrifte buite konteks aan net soos wat hy met Eva gedoen het. Die slang het die vrou mislei???geestelike verleiding. Satan het dit met Adam en Eva gedoen en het dit ook probeer doen met Jesus. Hoe het Koning Jesus gereageer? Die hele argument van Satan met Koning Jesus kom uit die Boek Deuteronómium wat Satan buite konteks aangehaal het, maar waar Koning Jesus Deuteronómium binne konteks aangehaal het: "Dit is Geskrywe". Satan lag vir die Christene wat hierdie Skrif buite konteks aanhaal.

Wat is die konteks van Matt.12:29: Dit is om die sterk man te boei of vas te maak?

Die konteks vertel ons dat hulle Koning Jesus daarvan beskuldig het dat Hy duiwels uitdrywe deur die krag van Satan. Die konteks is die uitdrywing van duiwels. Hierdie is die naaste wat daar aan Laster teen die Heilige Gees gekom is, nie die definisie nie, maar die voorbeeld daarvan. Die geestelike leiers het dade wat hulle geweet het, dat dit van God is, toegeskrywe as dade van Satan om hulle geestelike en sosiale stand en finansiële posisies te beskerm. Hulle het willens en wetens hulle posisies in die samelewing gebruik, net soos vandag, om mense teen die waarheid te laat draai vir eie gewin. Valse leraars wat hulle volgelinge vertel om weg te bly van mense wat teen hulle verdraaings preek of optree. Persone soos John Kilpatrick, Steve Hill, en leiers van Toronto / Bronsville en van AOG. Hierdie is Christen leiers van die Toronto Bronsville beweging wat hulle wortels in die Toronto dwaling het, en hulle weet alte goed dat diegene wat hulle teenstaan die waarheid praat, maar hierdie valse leiers beskerm hulle belange en beleggings.

Van duiwelsbesetenheid kan so 'n persoon gered word, maar nie voordat die duiwels eers uitgedrywe is nie. Hierdie is geen grap nie! Duiwelbesetenheid gaan gepaard met onnatuurlike gedrag, en al die algemene karaktertrekke van sulke gevalle kan in die Nuwe Testament gevind word en sal help om volgens die riglyne van die Bybel, vastestel wat die egtheid daarvan is. As u die gawe van onderskeiding van geeste ontvang het, dan sal so 'n geval altyd volgens die riglyne van die Woord van die HERE geonderskei kan word. Sekere merkbare tekens soos waar mense hulleself in vuur werp, hulle liggame stukkend kerf en tussen grafte bly, is tekens. Dan is daar dinge soos bomenslike krag en bonatuurlike intelegensie wat die gawes van die Gees namaak, woorde van kennis deur die krag van demone, van al

www.Moriel.org

hierdie dinge is daar voorbeelde in die Skrifte. Ander kentekens is fisiese ongesteldhede sonder enige mediese gronde, en wonders en tekens deur bose magte. Lees die inligting van Dr. Kurt Koch: "Not these morons today."

In gevalle van duiwelbesetting is die persoon se gees ingeneem deur 'n bose gees en die Heilige Gees kan nie hier inwoon voordat hierdie bose gees uitgedrywe is nie, en deur net te getuig aan so 'n persoon sal hom nie red nie. Om die sterk man te boei of vas te maak, is waar, maar die bogenoemde voorbeeld is ook waar.

In Matt. 16:17?19 sê Jesus: "Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar?Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is.

En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots (Kennis van Koning Jesus Christus, die Seun van die Lewende God) sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee; en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees".????Dan waarsku Jesus die dissipels dat hulle aan niemand bekend mag maak dat Hy die Christus is nie. Hierdie is die basis van die Rooms Katolieke dwaalleer,??hulle leer dat Petrus die eerste Pous was, en dat Petrus die rots is, en die Pous kan doen wat hy wil omdat hy die sleutels het! Dit wat hy bind sal gebonde wees en wat hy losmaak sal ontbonde wees. Petrus, in Grieks, beteken 'klippie', en die ROTS is Christus.

1Kor.10: 1?4: "Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het, en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, en almal dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike ROTS wat gevolg het, en die rots was Christus".

Martin Luther se argument was dat om tot bekering te kom, en nie boetedoening nie. Nie een van die vroeë kerkvaders het gesê dat Petrus die ROTS was nie, hulle het almal saamgestem dat Jesus die ROTS was. En al was Petrus die rots, (maar hy was nie) hoe kon hy hierdie gawe oordra na 'n volgende persoon of pous?

Ons sien in Gal.2 dat Paulus vir Petrus in die openbaar bestraf het??(Paulus bestraf die Pous??) en in Hand. 15 is dit Jakobus wat optree en nie Petrus nie. Jakobus was ook die sameroeper van die eerste vergadering en nie Petrus nie. En hoe is dit dat dit Paulus was wat die Brief aan die Romeine geskrywe het en nie Petrus nie? Petrus se bediening was gerig op die Jode. Die Katolieke het geen Bybelse bewysreg dat Petrus die eerste pous kon gewees he nie.

Die gee van hierdie sleutels het niks tedoen met Pouslike of menslike gesag nie, want daar was twee tot drie families met meer as een pous terselfdertyd, afhangende van watter pous die meeste geld en grootste leermag gehad het, en hulle het 'n minderwaardige pous 'n antichris genoem.

In Openbaring 3:7?11 sien ons dat hierdie sleutels tedoen het met gesag: "Wie het die sleutels van Dawid.": "En skryf aan die engel van die gemeente in Filadelfía: Dít sê die Heilige, die Waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en Hy sluit en niemand maak oop nie: Ek

www.Moriel.org

ken jou werke. Kyk, Ek het voor jou 'n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my Naam nie verloën nie. Kyk, Ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat Ek jou liefgehad het. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie".

Filadelfia was 'n goeie kerk, met min krag, nie soos die kerke van vandag wat al hoe meer krag en gesag wil hê nie. Koning Jesus het vir die gemeente in Filadelfia 'n geopende deur gegee wat niemand kan sluit nie omdat hulle min krag het. Hierdie mense was/is die getroue Christene, een van die beste kerke, en Christus sê vir hierdie kerk: Julle het geen krag nie, daarom sal Ek die Deur vir julle oopmaak.

Jesus Christus het hierdie sleutels en Hy het hierdie sleutels vir niemand anders gegee nie. Met hierdie sleutel maak Hy oop en maak Hy toe.

Opb.1:17?20: "En toe ek Hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete; en Hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê: Moenie vrees nie; Ek is die eerste en die laaste en die lewende; en Ek was dood en kyk, Ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur; die verborgenheid van die sewe sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die sewe goue kandelaars: die sewe sterre is die engele van die sewe gemeentes, en die sewe kandelaars wat jy gesien het, is die sewe gemeentes"

In vers 18 sien ons dat Koning Jesus die sleutels van die doderyk en die dood het, en net Christus kan bepaal wie hel toe gaan en wie nie!. Die Pous en ander beweer dat hulle hierdie gesag en mag het, hulle is leuenaars, en Satan is hulle vader!

Luk11:52: "Wee julle, wetgeleerdes, want julle het die sleutel van die kennis weggeneem; self het julle nie ingegaan nie, en vir die wat wou ingaan, het julle verhinder".

Hier sien ons mense wat hulle kennis én die kennis van die Skrifte misbruik om vir hulle 'n finansiële en 'n politieke magsbasis opterig wat vrees en gesag, en die mag van lewe en die dood en die hel oor onskuldige mense bring, net soos die middeleeuse pouse. Hoe durf ons, ten spyte van hulle korrupsie, teen hulle optree, want hulle sal die die dood en die hel oor jou uitspreek!

Nou is dit nie meer net die Pous wat dit doen nie maar ook die leiers van die verligte Pinkster en Charismania bewegings! Die mees gevaarlikste beweging in die wêreld van vandag is die Antichrisgees: Dit is die mens wat in homself God geword. Hierdie dinge kom nie nou net meer voor in die Katolieke stelsels nie, maar ook in die Kingdom Now teologie bewegings, en een van die gevaarlike mense se naam is Earl Paulk van die Verenigde State.

Die Griekse terme vir antichris beteken nie noodwendig 'teen' Christus nie, dit beteken : "In die plek van"?Christus. Dit is iemand wat optree in die plek van Christus, as Christus. Ons het net Een Waaragtige Tussenganger tussen ons en Koning Jesus, en Hy is die Heilige Gees, die Trooster, en geen mens kan dit

www.Moriel.org

wees nie. (Joh.14:15?17/16:7?11) Wanneer iemand homself in die plek van die Heilige Gees plaas, en hy beweer dat hy Christus is, dan is hy die Antichris.

Die Pouslike titel: Vicarious Chrestos, as dit in Grieks vertaal word beteken letterlik: Anti?khrestos, en elke Pous wat hierdie titel dra erken daardeur dat hy die Antichris is! Hierdie is nie net 'n pouslike instelling nie, want Earl Paulk sê hy komunikeer ook met die doderyk.

Hy sê: "Ek weet wat die Bybel leer met betrekking tot heksery, spiritisme en geeste, maar vir elke valsheid is daar 'n egte gebeurtenis. (Let op: Hy begin met die valsheid.) Die Woord van God is die Waaragtige, dus laat ons met die Waarheid begin. Die valsheid is teen die Woord van God. Ons weet wat die Waarheid is!" Kan u hierdie soor logika verstaan, dit is teenstrydig met die rede!

Wanneer u na persone soos Earl Paulk, Kenneth Copaland, Rodney Howard Browne luister, dan is teen dit wat logies is. Hulle probeer die valsheid gebruik om die waarheid te vind, deur met dooies te kommunikeer, soos met die wolk van getuienis wat buite konteks aangehaal word om te beteken dat 'n mens met die doderyk kan kommunikeer, net soos wat die Roomse Katolieke praat met die afgestorwe heiliges en geeste van naasbestaandes! Hierdie is 'n gruwel voor God. God het Sy Gees van Saul af weggeneem toe hy die Heks van Endor geraadpleeg het, en Saul was deur hierdie daad tot die verderf verdoem. Hierdie mense maak daarop aanspraak dat hulle openbarings kennis van afgestorwenes ontvang soos wat Earl Paulk daarop aanspraak maak wat hy van sy afgestorwe suster ontvang het!

Benny Hinn beweer dat hy 'n salwing ontvang het van die doodsbeendere van Amiee Semple Mcpherson en Kathryn Kuhlman. Earl Paulk sê hy het met dooies gepraat.

Elke valse godsdiens in die wêreld sê: Die Bybel en???, die Bybel en???. Die pous en die Katolieke, en die Mormoonse kerk, en die Jehova Witnesses ens, ens. Die Woord van God en tradisies, en uitvindsels van mense. Wat het Christus gedoen met die uitvindsels van die mens? Hy het dit veroordeel. Dit is die Woord van God en niks anders nie. Die Fariseers was veroordeel omdat hulle die gebod van God én hulle menslike uitvindsels vir die mense geleer het. Satan het geprobeer om die Jode (en baie ander) te oorreed om terug te val na Judaisme, om sodoende alles weer terug te plaas onder die wet.

Om alles te verheidens.

Die Oosterse ortodokse, en die Katolieke bewegings het alles verheidens deur mense eers tot Judaisme, onder die wet, te bekeer. Earl Paulk sê dit is die stemme van die ou profete wat met hom deur die stem van God praat, en as jy nie saamstem met die stem van God nie, dan is jy 'n antichris!

Hierdie valse leeraars en profete sê dat diegene wat hulle teenstaan die antichris is! Oral Roberts, Earl Paulk, Jim Bakker en Kenneth Copeland wat sê dat hy op die kruis kon gesterf het in plaas van Christus! En as jy teen sulke dinge dit is, dan is jy in die gees van die antichris! Hulle sê dit is God wat praat, en wat jy sien is Jesus Christus, en nie diegene wat jy werklik sien nie!. Ja, ons sal wees soos wat Hy is, Christus in ons, maar sal ons Christus wees? Nee, absoluut nie, dit is die antichris. Hierdie dinge het in die Katolieke stelsel begin en vandag is dit ook in die midde van die verligte Charismatiese en pinkster bewegings wat alles in die gees van die antichris is. Daar is baie antichriste, en hulle almal stel hulle in die plek van Christus, Koning Jesus waarsku ons dat daar baie valse christusse sal kom, hulle is vandag

met ons. Daar is net Een wat in die plek van Christus is en Hy is die Heilige Gees, die Enigste Gesag waaraan die Woord van God geanker is.

Sleutels van Gesag.

Wat hierdie godsdienstige wetgewers sal probeer doen, maar wat die Katolieke nog altyd doen, is om hierdie gesag te herdefinieer en dit vir eie gewin aan te wend om sodoende hulle gesagstrukture, op die sosiale, politieke en finansiële gebiede af te baken.

Matt.23:13/28: "Maar wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle sluit die koninkryk van die hemele toe voor die mense; want julle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie. So lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid".

Die sleutels.

Die eienaar van die wingerd, Matt.21:33, Koning Jesus se verklaring van Jes.5. Wat is die betekenis van gebonde, om vas te maak, te bind, en om los te maak volgens Matt.16. Hand.15:13?14 / Amos 9:11/ Jerm.12:15. "Jakobus sê, Simeon het vertel hoe God in die begin uitgesien het om 'n volk uit die heidene vir sy Naam aan te neem. En hiermee stem die woorde van die profete ooreen, soos geskrywe is".

Hierdie was Jakobus wat gepraat het en nie Petrus nie, en hoe die Katolieke dit kan verdraai en sê dat dit Petrus was wat dit gespreek het, weet net hulle! Dit is hoekom die Katolieke die Bybel onder andere, wil verban.

Hand.15: 22?23: "Toe het die apostels en die ouderlinge saam met die hele gemeente besluit om manne uit hulle te kies en na Antiochíë te stuur saam met Paulus en Bárnabas, naamlik Judas, met die bynaam van Bársabas, en Silas, manne wat voorgangers onder die broeders was. En hulle het deur hul bemiddeling dít geskrywe: Die apostels en die ouderlinge en die broeders aan die broeders uit die heidene in Antiochíë en Sírië en Cilícië: Groete!"

Hier sien ons dat die broeders almal saamgestem het, Jesus het die Sleutels, die Kennis, aan die Apostels gegee om die Skrifte te verstaan. Hand.15 is om vas en los te maak, en hoe die Sleutel gebruik word.

Hand 15 sê baie duidelik dat hierdie sleutels die Kennis van die Woord van die HERE is. Hoe en wanneer word hierdie Sleutels van Kennis gebruik, wat maak hulle vas???Die gebod is: Bewaar My Gebooie. Wat het hierdie sleutels los gemaak????Dit het die mens losgemaak van die wet van Moses, want Koning Jesus het die Wet vervul.

Die mens het die Woord van die HERE aangepas tot eie gewin. Dit is wat Jeremia en Amos bedoel het. Nou het ons die Sleutels van die Kennis, nou verstaan ons die Skrifte. Die Rabbis het hulle Messias verwerp en in 'n dwaling gegaan, nou het ons die Gesag, ons kan los en vas maak. Maar wanneer die Apostels hierdie gesag gebruik het, was dit nie om as heersers oor mense op te tree nie, nee, hulle het altyd hierdie gesag gebruik om valse leerstelings teen te staan. Die kenmerk van Apostoliese Gesag is altyd die Skrifte.

Die Skrifte is gegee om dwaalleringe te weerspreek (Gal, Kol., Thess.??dit is altyd Skriftuurlik) Hulle het die Sleutels van Kennis ontvang, en dit was altyd in 'n meervoud vorm en Skriftuurlik. Hulle het altyd die Skrifte verheerlik omdat hulle dit verstaan het.

Matt.18:15?20: 18: "Voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees; en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Weer sê Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is.

Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde. En as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin; maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vasstaan. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente; en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar". (Lees Deut.19:15?21 ooreenkomstig).

Kyk na die konteks: Hier gaan dit om na jou broer te gaan oor sonde, en nie oor Skrifte nie, en as iemand wyer om hom te bekeer van sy/haar sondes, dat kan daar gebind of losgemaak word! Wat beteken dit, en hoe word dit aangewend? Nie soos wat dit vandag gedoen word nie. Ons moet die opdragte van Jesus en die res van die Bybel lees deur die oë en leringe van die Apostels, en die Send Briewe moet gesien word as geïnspireerde Komentaar, deur God gegewe. Die Send Briewe vertel ons in die mees praktiese wyse wat die res van die Bybel vir ons beteken, en om te verstaan wat die Apostels bedoel het.

1Kor.5:1?5: 1: "'n Mens hoor waarlik van hoerery onder julle, en hoerery van so 'n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie: dat iemand die vrou van sy vader het. En tog is julle opgeblase in plaas dat julle liewer getreur het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit". (Baie leiers sal hier nie saamstem nie } 'Jy mag dit wat ons sê nie oordeel nie') "Want wat my betref, (Die Apostel) het ek, liggaamlik afwesig maar in die gees teenwoordig, alreeds besluit asof ek teenwoordig was, om hom wat so iets gedoen het, in die Naam van onse Here Jesus Christus, as julle vergader het en my gees saam met die krag van onse Here Jesus Christus??om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus".

Wat doen Paulus hier? Hy gee hierdie mens oor aan Satan, hy gebruik die gesag wat hy ontvang het, vir die vernietiging van die persoon se vlees. Hy plaas hierdie persoon in gebondenheid, hy maak vas. (Binding) Wat is die konteks van gebondenheid en ongebondenheid? Wat is die konteks van Matt.18?; As die mens hom nie wil bekeer van sy sondes nie, dan het die gemeente die gesag om saamtestem dat so 'n persoon onder 'n oordeel gaan kom, hulle het die persoon in gebondenheid geplaas, hulle het hom/haar geboei, nie met die bedoeling om hom te vernietig nie, maar met die doel om te sien dat so 'n persoon tot bekering moet kom. Kyk na die konteks: Die middel tot herstel of redding van 'n siel is: Plaas hom / haar in gebondenheid. (Maak vas) Dit is om 'n oordeel oor so 'n persoon uitespreek.

Ons het by drie geleenthede gesien waar Koning Jesus die term 'bind' (Deo) gebruik. En dit het geen verbintenis met wat vandag gedoen word nie,

Om duiwels uit 'n ongeredde mense uit te drywe.

Apostoliese gesag word gebruik om die Woord van die HERE te verklaar. Onsedelike onbekeerde sonde in die Liggaam van die gemeente.

Rom.7:2?3: "Want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde (Deo?gebonde); maar as die man sterwe, is sy ontslae van die wet van die man. Daarom dan, as sy 'n ander man s'n word terwyl haar man lewe, sal sy 'n egbreekster genoem word; maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, sodat sy nie 'n egbreekster is as sy 'n ander man s'n word nie".

Om te verstaan wat die betekenis is van om vry te wees van die wet van sonde en dood, die Mosaïse wet waar onder alle mense is, is soos volg: Die Jode is meer aanspreeklik omdat hulle die wet ontvang en neergeskrywe het as 'n Lig vir die Heidene. Die Godspraak en redding was eerste vir die Jode en hierdie verantwoordelikheid was op hulle geplaas. Die wet van Moses leer vir ons dat ons 'n sondige natuur het, daar is niks verkeerd met die wet nie, want die wet vertel ons wat ons is.

Die wet maak dit vir ons duidelik dat ons 'n Messias nodig het, en ons het 'n sterker wet nodig om ons van die eerste wet te verlos. Ongeredde mense het geen keuse nie, hulle moet sondig, gelowiges is nie meer onder die wet nie, en ons behoort nie te sondig nie omdat ons onder die Krag van die Heilige Gees is.

Christene sondig, maar hulle het 'n keuse wat die ongeredde mense nie het nie, want ons is gebonde aan 'n sterker wet, ons het die Heilige Gees, en net soos vir die Jode is ons meer verantwoordelik vir ons sonde as die ongereddes. Die wet is ons tugmeester en leer dat ons 'n Messias nodig het om ons te red. Die doel van die wet was om ons daarvan bewus te maak dat ons nie die wet kan onderhou nie.

Die Evangelie maak los, en skenk vergifnis, en ons ontvang vergifnis. Ons kan die sonde bind, (vasmaak) en die vlees oorgee tot verderwing deur die Satan, maar nie voordat bekering plaasgevind het nie, en deur die Evangelie van Jesus Christus en bekering word die mens losgemaak van die wet van sonde en dood.

Die Evangelie van Koning Jesus is ons redding, en diegene wie se sonde ons vergewe, sal vergewe word, en hulle wie se sondes ons nie vergewe nie, sal nie vergewe word nie. Die denke dat hierdie 'n Roomse Katolieke sakrament is, is belaglik. Daar bestaan nie iets soos boetedoening, selfkastyding of iets soos om te vas, of om aflaat skuld te betaal, in die Bybel nie. Jou werke kan jou nie red nie, hierdie dinge het nie in die vroeë kerk bestaan nie. Dit was 'n Babiloniese denke om jou sondes aan 'n Babiloniese priester te bely.

Daar was ook nie gebid vir die dooies, of vir Maria, in die opset om haar as 'n mede redder voortestel nie. Daar was ook nie 'n Pous nie, maar daar was en is Bekering., mense wat die een die ander om vergifnis gevra het vir dit wat hulle verkeerd gedoen het, maar nooit het hulle na 'n priester gegaan vir vergifnis nie!. Sulke optrede was en is nie in die Boek Handelinge of in enige van die Send Briewe opgeteken nie! Hierdie dinge het later gevolg, en dit was en is menslike uitvindsels, Hoekom? Dit is en

www.Moriel.org

was gedoen vir dieselfde rede waarom die Fariseers dit gedoen het: Vir Geld, mag en gesag. Dit is dieselfde rede waarom baie van die kerke van vandag dit ook doen.

Om Mense vry te maak.

Luk.13:10?17 "En Hy was besig om op die sabbat in een van die sinagoges te leer. En daar was 'n vrou wat 'n gees van krankheid agttien jaar lank gehad het, en sy was inmekaargetrek en glad nie in staat om regop te kom nie. En toe Jesus haar sien, roep Hy haar en sê: Vrou, jy is van jou krankheid verlos. En Hy het haar die hande opgelê, en onmiddellik het sy regop gestaan en God verheerlik. Maar die owerste van die sinagoge, wat verontwaardig was dat Jesus op die sabbat genees het, antwoord en sê vir die skare: Daar is ses dae waarop 'n mens behoort te werk; kom dan op dié dae en laat julle genees en nie op die sabbatdag nie. Toe antwoord die Here hom en sê: Jou geveinsde, maak elkeen van julle nie op die sabbat sy os of esel van die krip los en lei hom weg om hom te laat drink nie?

"Maar hierdie vrou wat 'n dogter van Abraham is, wat die Satan??dink daaraan! ??agttien jaar lank gebind het, moes sy nie van hierdie band op die sabbatdag verlos word nie? En toe Hy dit sê, het al sy teëstanders beskaamd geword; en die hele skare was bly oor al die heerlike dinge wat deur Hom gebeur het".

Demoniese gebondenheid kan mense in gebondenheid plaas (Vasmaak) Hierdie vrou was nie demonies besete nie, maar demonies gebonde (Gebind) en hierdie demone kan 'n mens siek maak. Ja, daar is gawes van genesing. Ja, ons kan die siekes salf. Ja, ons kan bid en ons kan doen wat Koning Jesus gedoen het.

Hy het die vrou die hande opgelê en sy was onmiddelik verlos van die demone. Niemand het gesê dat ons nie kan losmaak in so 'n situasie nie. Jesus het nooit gedoen wat Hy Sy Vader nie gesien doen het nie.

Luk. 5:17: "En op een van dié dae was Hy besig om te leer; en Fariseërs en wetgeleerdes wat gekom het uit elke dorp van Galiléa en Judéa en uit Jerusalem, het daar gesit, en daar was krag van die Here om hulle te genees".

Ons kan bid en met olie salf vir genesing, maar???

As iemand 'n siekte het wat deur sonde veroorsaak is soos in Jakobus en Psalm 32: (My gebeente uitgeteer) maar net as die mens sy sonde met 'n eerlike en opregte hart bely, eers dan sal die siekte wyk, want die siekte was die oorsaak van die sonde, maar, as jy mense gaan vertel om uit 'n doodsbed of doodskis, of uit 'n rolstoel uit optestaan dan moet jy absoluut seker wees dat die Krag (Dunamis) daar teenwoordig sal wees, want dit is wat Koning Jesus gedoen het! Jy sal absoluut daarvan seker moet wees dat die Heilige Gees jou gelei het om hierdie daad te verrig! As die Heilige Gees jou gelei het sal dit gebeur, maar, as die Heilige Gees jou nie gelei het nie, dan sal dit nie gebeur nie! Koning Jesus het net gedoen wat Hy Sy Vader gesien doen het.

Paulus het drie keer gebid dat die Here hom moet verlos van die demoniese verdrukking, maar God het Nee gesê, want God se genade was daar. God het Paulus onder hierdie toestand gelos vir Sy eie redes.

Ons kan net doen wat onse HERE ons beveel om te doen, en die Here sal nooit toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie. Ons kan bid, ons sondes bely en as jy waaragtig en opreg in jou hart glo, dan sal jy gered word. Die Here se genade sal daar wees, want daar is sekere dinge wat altyd vir ons daar sal wees, en daar is sekere dinge wat in sekere situasies nie vir ons daar sal wees nie, want wat ons in sekere situasies sal doen, is absoluut bepalend deur die leiding van God. Ons kan nie vasmaak en losmaak soos ons wil nie, dit is belaglik.

Joh. 11:44) Lasarus in die graf; Maak hom los, en Lasarus wat dood was het uitgekom. Lasarus was aan sy hande en voete gebind met grafdoeke, en sy gesig was ook toegedraai met 'n doek, en Jesus sê: "Maak hom los en laat hom gaan"

Soos wat George Whitfield uitgevind het was dit die perfekte beeld van wat gebeur met die redding van 'n mens. Wanneer ons vir 'n ongeredde getuig dan is dit: Rol weg die steen, Lasarus het uit die graf gekom, en maak hom los,. Al wat ons as mens kan doen is om die steen weg te rol, dit beteken dat ons dit moontlik maak dat die ongeredde persoon die Woord van die HERE, die Stem van Koning Jesus kan hoor. Ons kan aanmekaar getuig en getuig aan iemand wat ongered is, maar totdat hierdie ongeredde persoon nie self die Stem van Koning Jesus hoor nie, sal hy/sy nie uit die graf kan kom nie. Dus as ons getuig rol ons net die grafsteen weg. (Dit is ook die pragtige kenmerk van die Joodse mannier van Skrifuitleg?Midrush)

Joh.10:14?15 / 27?30: "Ek is die goeie herder, en Ek ken my eie en word deur my eie geken Net soos die Vader My ken, ken Ek ook die Vader; en Ek lê my lewe af vir die skape. My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My.???

"En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My vader wat hulle aan My gegee het, is groter as almal; en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een".

Al wat ons kan doen is om te getuig en om 'n voorbeeld te wees en die res is alleenlik deur die genade van God. Somtyds gebeur dit dat daar baie ernstige dinge in die lewe van 'n persoon gebeur wat hom of haar die Evangelie sal laat oorweeg. Dit is wanneer Christus sê: Lasarus kom uit. Net die Seun van die Mens, Jesus Christus, kan 'n persoon uit die doderyk na die lewe uitroep.

Joh.5:24: "Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor; en die wat dit gehoor het, sal lewe. Want soos die Vader lewe het in Homself, so het Hy aan die Seun ook gegee om lewe in Homself te hê".

As jy wat hier lees nie wedergebore is nie, dan is jy alreeds geestelik dood, jou liggaam funksioneer maar jy is alreeds dood. Koning Jesus wil jou uit die doderyk na die lewe toe lei, Hy wil jou sondes vergewe en aan jou die ewige lewe skenk. Net Jesus Christus, die Seun van die Mens kan jou uit die doderyk uitroep.

Toe Lasarus uit die graf uitkom, toe sê Koning Jesus vir Sy dissipels dat hulle moet hom losmaak. Wat maak hulle los???Dissipelskap, die doop, en die Woord van die HERE word verkondig. Dit is gemeenskap met die heiliges. Ons almal kom met 'n hele wavrag dinge uit die wêreld uit.

Ons moet so 'n persoon losmaak, Almal wat gered word kom onder gebondenheid en met baie probleme uit die wêreld uit. Hulle kom onder geestelike verdrukking en emosionele gebondenheid na die Nuwe Lewe in Christus Jesus as Christene en hulle het dissipelskap en die doop nodig, en nie net 'n besprinkeling nie! Skriftuurlike en onskriftuurlike Gebondenheid en ongebondenheid soos wat ons gesien het het niks in gemeen met dit wat in vandag se kerke verkondig word nie. Paulus het gevas en gebid en die Evangelie gepreek. (Wat het Ester en Daniël gedoen?) Hulle het vir hulle naaste ingetree met die gesag van gebed. (Vir die politieke leiers wat hulle gesag oor die kinders van God laat geld)

1Tim.2?4: "In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense; vir konings en almal wat hooggeplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom".

U mag miskien nie van politiek of politici hou nie, maar as hulle nie deur ons gebede beïnvloed word nie, dat sal hulle deur ander dinge beïnvloed word. Wanneer het die Derde Ryk in Duitsland ontstaan? Dit was toe die Evangeliese Boodskap begin verflou het en die geleerde kritici se denkes in die plek van die Woord van die Here gekom het. Wat het die Duitsers begin doen? Hulle het 'n kiem oorlog begin, en hulle was slagters van hele beskawings. Hulle het terug gegaan en met die Christene gedoen wat aan die mense gedoen was voor die Christen era. Die bediening van die Evangelie het opgehou, en die kerke het die Riglyne van die Woord van God verlaat. En wat gebeur toe?

Die regering van die tyd het onder die invloed van die bose gekom. Engeland wou hulle heidense feeste herstel en dit genoem: Die New Age Travelers, Waar het dit plaasgevind? In Stonehenge en Glastonbury, dieselfde plekke waar die Druide en die voor Christen Britte dit gedoen het. Keltiese stamme, Wicca, Anglo Saxons en heksery het herlewe in die somer sonstilstand (Verner Equinox) Hierdie mense was Druidse hoëpriesters. Britte in die voor Christen era.

Die prediking van die Evangelie is ingeboet en guruil vir valse leiers soos George Carey en 'n menigte ander bose gebieds geeste (vorste) van ouds, as u die term wil gebruik, het weer na vore gekom.

Regerings het onder die invloed van boosheid en goddeloosheid gekom. Kyk hoe kom die heidense afgodedienste weer na vore soos wat dit op die televisie vertoon is. Buite die Engelse Parlement sê hulle: Onse Vader wat in die Hemele is, maar binne die Parlement is daar Moslems, Godloënaars, Vry Messelaars en wie weet watter ander afgode dienaars, wat stem vir die aanstellings van Anglikaanse biskoppe en Jappanese Shogans, 'n filosofie wat gebasseer word op die ou Shogun model van die Shinto afgode diens.

Vandag is dieseldfe dinge weer besig om te gebeur. Wat het Daniël gesien? Hy het dieselfde dinge gesien wat die Iotola Chomeni, die prins van Persië gemotiveer het.

Wat is die riglyne volgens die Woord?:

Eerstens is dit die Prediking van die Evangelie, Tweedens is dit vas en gebed en voorbidding deur gelowiges en dit is baie belangrik vir diegene in die regering van die dag. God het regerings aangestel om kwaad en sonde terug te hou, en as dit nie deur ons gebede gedra word nie, sal dit baie beslis deur die Bose ingeneem word.

Die vroeë Christene het vir die Keiser ook gebid sodat die Evangelie vereer kon word. Derdens is dit die aanklag teen ons gewete deur die Krag van die Heilige Gees.

Wanneer sal die antichris openlik optree en die leierskap aan Satan oorgegee word vir 'n tydperk van drie en 'n halwe jaar? Ons lees in 2Thess.2:6?12:

"En nou, julle weet wat hom teëhou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg guruim is; en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak, hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid".

Die gees van die antichris is alreeds met ons, en ons moet baie versigtig wees want die tydperk van genade loop nou vinnig ten einde. In Openbaring sien ons dat onse HERE weer met die mens sal begin handel soos in die Ou Testament. Oordeel en Toorn kom ten einde. Die aanklag en oproep deur die Heilige Gees tot bekering vir die ongelowiges en om die predikers in die kerke van Krag te voorsien om die Evangelie te preek, sal ook tot 'n einde kom in die groot verdrukking, nadat die kerk weggeraap is. Die wegneem van die Heilige Gees en die wegraping is nie tersefdertyd nie, maar is in verhouding. Maar wanneer die Heilige Gees bedroef raak omrede die sonde van die mense, en die Lig nie meer Sy Glans gee nie, en die sout laf geword het, dan sal die Heilige Gees bedroef en ongesteld wees, en al wat gaan dan gaan oorbly is die tyd en die tye en 'n halwe tyd van die Bose.

Dit is die Krag van die Heilige Gees wat al hierdie dinge tee hou, soos beskrywe in Joh.14:15?21 en 16:7? 11/33 Koning Jesus sê: "As julle My liefhet bewaar My gebooie". Koning Jesus het tot die Vader gebid om vir ons die Trooster te gee, Hy wat tot in ewigheid met ons sal wees, die Gees van Waarheid. Dit is die vas en gebede van die heiliges, vir die regering van die dag, wat die Bose teehou en vir ons die Krag gee om die Evangelie tot redding te kan verkondig. Die Bose kan net terug gehou word deur die Krag van die Heilige Gees, en nie deur die uitvindsels van die mens nie. †††

You are here:

Sermons in Afrikaans