Letniční a Charismatici Je Zde ‐ Nebo Byl Zde ‐ N ějaký Rozdíl? Scripture: Matthew 13:25-28

Poznámka překladatele: tento překlad s láskou věnuji všem svým Internetovým souputníkům, kteří byli zranění, poškozeni, či jednoduše pohoršeni soudobým charismatickým nebo letničním hnutím. 

V??ím, že jim ?lánek m?že pomoci, nebo alespo? usnadní, vid?t letni?ní a charismatické hnutí v co možná nejmén? zkreslené podob?, a m?že tak být satisfakcí toho, co bylo zp?sobeno aplikací jejich zkreslené podoby, za kterou nesou plnou odpov?dnost p?edstavitelé t?chto hnutí. Byli to oni, kdo, a?koliv okázale mluvili o probuzení, tvrd? spali a dovolili tak nep?íteli zasít plevel a nechat pustošit své kongregace, jak práv? v této dob? vychází mnohde najevo. (Mt 13,25?28). Podtržené ?ásti textu obsahují hypertextové propojení k URL odkaz?m.

Vy?eší odmítnutí letni?ních a charismatik? problém v církvi?

V n?kolika uplynulých letech zde bylo mnoho lidí, kte?í byli otev?ení dar?m Ducha svatého, avšak cítili se být zahnáni do stoického, necharismatického nebo dokonce proticharismatického a protiletni?ního

k?es?antví. Existuje ?ada d?vod? pro vysv?tlení tohoto trendu. Pat?í mezi n? nebiblický extrémismus Toronta a Pensacoly, mystika a perverze New Age v biblické teologii hnutí Vinice, šamanismus odrážející

buddhismus a hinduismus u Yo ng g i Ch o a zm?n?né stavy v?domí, vydávané za k?es?anskou zkušenost,

zastávané Patrickem Dixonem. To vše bylo umocn?no falešnými proroctvími muž? jako Paul Cain, Mike a Kansaských prorok? Geral da Coatese a Ricka J oynera.

Snad nejhorší ze všeho byly divoké televizní p?enosy kazatel? prosperity, zam??ené na získávání pen?z a podvodných uzdravovatel? vírou, kterých je p?íliš mnoho na to, aby bylo možné je zmínit. Tito jsou z?ejm? užite?ní leda k diskreditování evangelia v o?ích ve?ejnosti a podvodnému získávání pen?z od nezkušených a biblicky nevyu?ených k?es?an?. Ty by však bylo lépe darovat na zbožnou misii, k?es?anskou charitu a biblické formy evangelizace. Až p?íliš ?asto zem?eli lidé tím, že p?erušili vitální lé?bu, protože chybn? v??ili, že byli uzdraveni (když Ježíš uzdravuje bez zásahu léka?ské pé?e, což ob?as ?iní, lidé neumírají).

Nejprve bych cht?l ?íci, že mám hluboké pochopení pro ty k?es?any, kte?í byli zran?ni a zneužiti takovýmito falešnými Bickleu?eními a falešnými u?iteli. Spolu s nimi sdílím rozho??ení nad tak hroznými zvrácenostmi, které zp?sobily škodu našemu evangelikálnímu sv?dectví. Pochybuji ale, že v?bec n?jaká služba byla v tak hlasité opozici v??i t?mto v?cem, jako MORIEL. V nedávné dob? jsme byli zaplaveni ?adou dopis? up?ímných a zran?ných k?es?an?, kte?í mají velmi d?vodné a oprávn?né stížnosti v ?ad? biblických otázek. Mnoho z t?chto lidí se cítí nejen zklamáno, ale i podvedeno sbory, denominacemi a vedoucími, kterým v??ili. Máme kopii dopis? od baptist?, kte?í vyšli z ?ímského katolicismu, a které  zaslali svému vedoucímu Douglasi Bainemu ve Velké Británii. St?žují si na jeho ekumenickou družnost s k ard in ál e m Hume m , který byl v t?chto letech uveden jako ?e?ník na Baptistické konferenci v U. K.

 

V?dce ?ímské církve v Anglii, Hum, reprezentuje falešné evangelium a modlá?ství, z kterého byli práv?  oni zachrán?ní. Máme dopis od umírn?ných charismatik? ze skupiny " P?ímluvc? za Izrael", kte?í se pochopiteln? cítí hrozn? podvedeni Lancem Lambert em, který se ztotož?uje s Maheshem Chavdou, který tyto lidi odsoudil jako "zlé ?arod?je", protože nesouhlasí s Torontským stylem charismánie, který je

vrcholem toho, co Chavda nyní prezentuje. Tito lidé se nás ptají. "Jak jen se Lance, muž, kterému jsme d?v??ovali, m?že spojit s n?kým, kdo nás nazývá zlými ?arod?ji a jak m?že prohlašovat, že ho B?h spojil s n?kým, kdo se odchýlil od biblické pravdy, když Boží Slovo ?íká, abychom takové lidi ozna?ili a vyhnuli se jim (? 16:17)“?

Umírn?ní letni?ní rovn?ž vyjad?ují své frustrace. Cht?jí v?d?t, jak je možné, že se Ken Gott z Kensington Temple z Elim Colin, Assemblies of God, mohl na Royal Albert Hall p?ipojit k platform? Bennyho Hinna, a to už dva týdny poté, co televize B BC ve svém hlavním ?ase odvysílala zprávu, že Benny Hinn p?ed nedávnem prohlásil za uzdravené lidi, kte?í pak zem?eli. Také vyšlo najevo, že byl Hinn zapojen v n?kterých zcela nespravedlnitelných finan?ních aktivitách, a rovn?ž p?ipustil sv?j no?ní spiritismus s "duchem zem?elé Kathryn Kuhlmanové". Anglikáni jsou zmateni tím, že jejich viká?i mohou nadále p?ijímat nabídky a p?ispívat do diecézního fondu, který vyplácí plat biskup?m, jako je biskup Harries z Oxfordu. Ten nedávno zažádal o takovou zm?n?nu zákona, která by homosexuálovi st?edního v?ku

umožnila mít styk s náctiletým chlapcem již k jeho šestnáctinám.

Souhlasím s rozho??ením všech t?chto lidí. Mají k n?mu legitimní d?vod. S ?ím však nesouhlasím, je generalizování. Tvrdí se, že ko?en všech problém? v?zí v církvích, které v??í v dary Ducha svatého a problém prý m?žeme vy?ešit pouze návratem k ne?charismatickému a ne?letni?nímu fundamentalismu. Tento argument je umocn?n p?irovnáváním klasického letni?ního hnutí k hnutí charimastickému a ?íká, že letni?ní hnutí bylo již od svého vzniku stejn? zt?ešt?né jako dnešní, populární charismánie. V?ci jako jsou Pensacola a Toronto jsou prý jen p?irozeným vyúst?ním toho, co bylo od po?átku špatné už na

Azusa Street. Vypadá to, že neslavné video " Jazykoví klauni", s Rodney Howard Brownem a Kennethem Copelandem, vedlo n?které k tomu, aby se z?ekli všech jazyk?, ?i alespo? k p?esv?d?ení, že skute?né jazyky mohou být pouze p?irozenými jazyky lidskými.

Když se v?ci zdají být zmatené a obtížn? srozumitelné, lidská p?irozenost má tendenci hledat snadná vysv?tlení a univerzálního viníka. Inklinujeme k tomu, najít n?co jako „skute?ný“ zdroj problému a myln? p?edpokládáme, že se tím vše automaticky vy?eší. Nanešt?stí, ve skute?nosti to tak nefunguje.

Primárním ?ešením je hledat Ježíše na základ? Jeho Slova. Zbytek je jen lidským snažením a hledáním snadného ?ešení, které ve skute?nosti problémy jen komplikuje.

Je hereze a nemorálnost, devastující množství soudobých církví, doménou letni?ních a charismatik??

Po?átek rozkladu biblických standard?, a pro Boha nep?ijatelných kompromis?, není jen výlu?nou v?cí

letni?ních a charismatik?. Po?átek m?žeme hledat u reformovaných v?dc? jako jsou J. I. Packer a necharismatik jako Bill Bright, a následn? u charismatik? jako Pat Robertson, kte?í podepsali Colson?v dokument " Katolíci a Evangelikálové spole?n?", a to v ?ase, kdy byly miliony lidí zachrá?ováni a vysvobozováni z katolicismu. Nyní je katolicismus p?ijímán jako biblický a záchrana lidí z ?ímského

 

katolicismu ? a jeho padlého systému uctívání obraz?, od?i?ování h?ích? v o?istci, svátostného kanibalismu transsubstanciace, spiritismu vzývání duch? zem?elých svatých v modlitb?, víry v Marii bohorodi?ku a Matku Boží, která spolup?sobí ke spáse a je prost?edníkem mezi Bohem a ?lov?kem, spasení ze svátostí p?sobících ex opera operato (samotný rituál je prost?edkem spásné milosti) a antikristovského u?ením o papežství, které prohlašuje, že papež je neomylný viká? Krista, který se výrocích "ex cathedra" nem?že mýlit, doktríny o jediné pravé církvi z doby od Tridentského koncilu ? se odmítá. Ekumenismus je svodem, který mnoho konzervativních v??ících mezi letni?ními, zejména v Jižní

Americe, Itálii a Filipínách odmítá.

Mnohem bolestiv?jší je p?íb?h fundamentalisty Jerryho Falwella. Jako o zneuznalém hrdinovi, který by m?l být ct?n, Falwell s respektem mluvil o Korejském v?dci sekty Církve sjednocení, Sun Yun g Moonovi. (Moon mimo jiné prohlašuje, že Ježíšova misie zkrachovala a on, jako Pán druhého p?íchodu, je v d?sledku návratem Krista). Falwell byl se svojí službou namo?en ve finan?ním skandálu, když žádal o finan?ní fond na zmírn?ní hladomoru v Etiopii. Národní televize však ukázala, že podle dvou zpráv z výpisu státního odd?lení pro Americkou charitu, která na hladomor v Etiopii p?ispívá, jeho organizace nikdy v Etiopii nepracovala. Kazatel Jack Van Impe, který je pevn? zakotven v tábo?e fundamentalist?, se v n?kterých ?ástech své víry ukázal jako více heterodoxní, než ti nejextrémn?jší charismatici, ?i letni?ní. V USA je všeobecn? známo, že jeden z nejd?ležit?jších konzervativních evangelikálních televizních kazatel? (který se rozešel s letni?ními, kde vyrostl) dokonce nežije se svoji manželkou. Jak tragické. Obvinit z takovýchto v?cí jen letni?ní a charismatiky není ?ešením.

Skute?ný ko?en Cessationismu

Zcestné rovn?ž je, když se pošetilá doktrína cessati o nismu snaží dokázat, že dary Ducha, zvlášt? glossolalie nebo mluvení jazyky, sko?ily s dobou apoštol?. Musíme podotknout, že Pavel v epištole

?íman?m 11:29 napsal: "Vždy? Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná." Pavel p?ed tímto veršem psal o neodvolatelném povolání Izraele. Po tomto verši, v kapitole 12, pak Pavel píše o duchovních

darech, mezi které zahrnuje takové, jako je proroctví. Mylné u?ení cessationismu, které v podstat? ?íká,

že ?íman?m 11:29 je omylem a že B?h tyto dary odvolal, je p?irozeným komplimentem chyb? replacemetismu nebo supercessionismu, která prohlašuje, že ?íman?m 11,29 je omyl a B?h povolání Izraele a Žid? odvolal.

Ti, kdo navrhli toto u?ení, odmítají k?est Duche m svatým. Bible ale ve skute?nosti u?í "jednu víru a jeden k?est" a my jsme vskutku p?ijali Ducha k obnov?. 1 K 10:1?2 ukazuje na obojí k?est, jak ve vod? (pono?ením), tak v oblaku (Sláv? Ducha). Ježíš v Janovi 20 dechl na apoštoly a Duch v nich za?al p?ebývat. Ale také jim ?ekl, aby ?ekali v Jeruzalém?, až bude Duch vylit. Stejn? jako m?že být ?lov?k spasen a nebýt pok?t?n vodou, stejn? tak m?že mít ?lov?k Ducha svatého a nebýt Duchem svatým pok?t?n.

Zatímco existuje jeden k?est, jsou mnohá napln?ní (nap?. Sk 4:31). Zde není vzor pro druhou zkušenost, ale pro zkušenost t?etí, ?tvrtou, pátou atd. D?kaz napln?ní Duchem není nutnost mluvit jazyky, ale posv?cující moc nad h?íchem k životu ve svatosti a napln?ní povolání do služby. Zde si mnoho klasických letni?ních myslí, že popis k?tu Duchem svatým (v jednotlivých ?ástech Bible) je zárove? normou pro každou zkušenost k?tu Duchem svatým. Volba t?chto popisných (narrativních) ?ástí textu je navíc velmi selektivní a proto nevypovídající. Zapomínají, že na n?kterých místech v Písmu byli lidé nejprve spaseni a

 

poté napln?ni Duchem (jako Sama?ani ve Skutcích 8), zatímco na jiných místech, jako Kornélius a jeho rodina ve Skutcích 10, byli spaseni a napln?ni Duchem sou?asn?, a až poté pok?t?ni ve vod?. U 3 000 lidí o letnicích je to popsáno souhrnn?. N?kdy zde jazyky byly, jindy nikoliv. Existuje mnoho kombinací zkušeností a r?zná chronologie. Klasi?tí letni?ní chybují v tom, že vyvozují šablonu z vlastní zkušenosti, kterou pak uplat?ují všude a pro všechny. Ne všichni letni?ní v??í daru jazyk? jako po?áte?nímu d?kazu k?tu Duchem svatým. Ani já ani vedoucí mé letni?ní církve tomu tak nev??íme, a?koliv samoz?ejm? v biblický dar jazyk? v??íme. Letni?ní denominace Elim to však nikdy takto nechápala. Rovn?ž velmi málo letni?ních v historii bylo p?esv?d?eno, že dar jazyk? je ur?ující známkou spásy.

Zatímco zde existuje mnoho variant zkušeností a jejich posloupnosti, zda byl v ?ase záchrany n?kdo pok?t?n nejprve vodou a pak Duchem nebo naopak, neexistuje zde žádná možnost, aby byl n?kdo nespasený pok?t?n vodou, ?i Duchem. P?esto zde dochází ke dv?ma chybám. Jednou z nich je k?est novorozenc?. ?íman?m 6 nás u?í, že k?est je poh?eb, p?ípadn? hrob. V ?ase spásy naše stará p?irozenost zem?e s Kristem. Jak ale m?žeme poh?bít dít?, jestliže nezem?elo? Stejn? tak, jak m?že být n?kdo nespasený napln?n Duchem? Nem?že. Nicmén? mnozí z t?ch, kte?í se p?ipojili k charismatik?m, a kdo prohlašují, že se stali k?es?any skrze v?ci, jako jsou Kurzy Alfa, tvrdí, že tomu je práv? tak. Mnoho z  t?chto lidí ale nikdy nebylo spaseno a ukazuje se, že v?tšina z nich, u kterých se p?edpokládá, že byli pravd?podobn? zachrán?ni skrze Kurzy Alfa, nejsou pak schopni vysv?tlit evangelium v pojmech jako je pokání a zástupná ob??. Rad?ji se ú?astní programu Nickyho Gumbela, kterému ?íká " víkendový výjezd s Du chem svatým", který je sou?ástí Alfy a cestou, jak uvést lidi do Torontské zkušenosti.

To je první historický a základní rozdíl mezi letni?ním a charimastickým hnutím. První letni?ní vždy zd?raz?ovali "moc v krvi" a kázali jasné evangelium, zatímco charimastické hnutí kázalo "obnovu" n??eho, co velmi ?asto nikdy p?ed tím ani neza?alo. Zatímco Mt 7,22 mluví zvlášt? k charimastickému hnutí, falešná spasení jsou monopoln? charismatická. Jak správn? ?ekl necharismatik J ohn Mac Arthur, mnozí, kte?í reagují na lacinou milost "pouhým zvednutím své ruky", což se káže i v konzervativních církvích, ve skute?nosti nebyli nikdy spaseni. Nepochybuji, že mnozí nalezli v charimastickém hnutí spasení, ale další m?li jednoduše náboženskou zkušenost nebo se jen k hnutí p?ipojili. T?ch, kte?í byli zachrán?ni, se musím zeptat, jak byli spaseni? Skrze ekumenismus? Toronto? Ježíš nikdy ne?ekl ?i?te obrácené, ale ?ekl, ?i?te mi u?edníky. Obrácení ješt? ni?ím nejsou. Ježíš ?ekl farize?m, že ?iní obrácené,

ale tito se stávají dvakrát horšími syny pekla, než jsou oni sami.

Omyl, který tvrdí, že charismata ustala s dobou apoštol?, vychází ze špatného výkladu 1 Korintským 13 (který není v žádném p?ípad? exegesí, nebo? nevychází z toho, co popisuje daný text, ale eissegezí, která nachází v textu to, co daný text v?bec neobsahuje). Tento argument spo?ívá v tom, že Židi hledali znamení, a jazyky byly znamením pro první v??ící z jejich ?ad, a nyní prý již nejsou pot?eba. Tento d?kaz vychází dále z toho, že „dokonalost" (plnost poznání dle EP) zmín?ná v této kapitole, je Kánon Nového Zákona, který obsahuje plnost, a charismata ustala p?i sepsání poslední kanonické knihy.

První chyba této argumentace spo?ívá v tom, že odd?luje kapitolu 13 od prologu 1 kapitoly 7 verše, který

tvo?í rámec celé epištoly. ?teme?li kontext celého dopisu ve sv?tle úvodu k této epištole, pak 7 verš 1 kapitoly potvrzuje, že „dokonalostí" je návrat Ježíše Krista, a nikoliv Nový Zákon. Cessationisti pak musí

tento text vytrhnout ze svého kontextu a vložit do p?edem vykonstruovaného pretextu. Tím se

 

dopoušt?jí té samé pošetilosti, jako hyper?charismatici. Toho bychom se m?li vyvarovat. Jedná se o stejnou v?c, které se dopustil satan, když pokoušel Ježíše.

Jejich druhou chybou je, že ignorují kontext této samotné specifické pasáže. Jestliže pouze láska p?etrvává nav?ky, pak pokud dokonalost již p?išla, nepot?ebujeme již ani víru ani nad?ji. Nevidíme tedy jen matn?, jako v zrcadle, ale pln? známe tak, jak jsme byli poznání. Už jste n?kdy slyšeli o lidech, kte?í by popírali, že pot?ebujeme víru nebo nad?ji?

T?etí chyba je stejná, jako ta, o které Pavel napsal: „Židi hledají znamení". Stejn? tak v ?íman?m 11 uvedl, že by Židi v posledních dnech m?li op?t uv??it v Krista, ?ehož se my z?ejm? nedožijeme. Jestliže p?ijmeme u?ení, že jazyky jsou znamením pouze pro Židy kv?li ví?e, mám snad svou ženu a své d?ti, kte?í jsou rovn?ž v??ícími Židy, považovat za trpaslíky? Jestliže jsou jazyky pouze znamením pro Židy (což nev??ím, že je biblické) a jestliže jsou Židi prorocky p?edur?eni navrátit se v posledních dnech ke Kristu jako ke svému Mesiáši, pak tento argument jazyky nepopírá, ale naopak ospravedl?uje.

?tvrtou chybou je výklad, že ve Skutcích 2, v Petrov? letni?ním kázání, ve kterém Petr cituje Joele, je t?eba chápat dary – jako je proroctví „eschatologicky“, a že se tedy musí znovu objevit až p?ed p?íchodem Krista.

Pátý problém v?zí v tom, že kontext dopisu obsahuje specifické na?ízení proti zakazování jazyk? a proroctví. Jestliže cessationisti cht?jí anulovat tyto p?íkazy, na základ? ?eho pak cht?jí ?elit extrémním charismatik?m? Jak pak ?elit jejich tvrzení, že opilost pochází z Božího Ducha, a?koliv Nový Zákon jednozna?n? v listech Galatským a Efezským p?ikazuje st?ízlivost a považuje sebeovládání za „ovoce Ducha svatého"? Tímto, stejn? tak jako charismatici, prohlašují, že Boží p?íkazy neplatí pro dnešek a stejn? tak ignorují Pavlova na?ízení nep?ekra?ovat v?ci, které jsou popsány v Písmu (1 Korintským 4:6). Obojí nebezpe?n? p?ekra?uje Písmo.

Šestý problém musí nastat tehdy, když si uv?domíme, že raní otcové, kte?í zaznamenali církevní historii, uvedli, že Pre?Nicejští otcové, kte?í byli spjati s apoštoly, zaznamenali, že charismatické jevy, jako jsou zázraky, uzdravení atd., p?etrvaly z apoštolských dob až do doby rané církve.

Nesmíme zapomenout, že satan napodobuje pouze v?ci reálné, a to takové, které mu umož?ují svád?t lidi. Zavrhnout všechny v?ci jen proto, že jsou zneužitelné, je jako spálit všechny peníze kv?li bankovkám, které jsou jejich pad?lkem. Je pošetilé a smutné, když vidíme, jak mnoho lidí ? kte?í již jednou dar?m v??ili a p?i tom dovolili, aby byli podvedeni ? znovu upadat do nového omylu, který je reakci na omyl p?vodní.

Mnoho umírn?ných výklad? ve stejném smyslu nezpochyb?uje všechna charismata, ale zam??uje se pouze na jazyky. Tvrdí, že pokud Pavel mluvil o „jazycích lidských a and?lských", použil prost? nadsázky. V ?eckém textu totiž jasn? vyvstane, že Pavel nadsázky použil ohledn? „lidských jazyk?" (?e?tina zde vyjad?uje p?edstavu: dokonce kdybych m?l schopnost mluvit všemi lidskými jazyky). A proto zde tvrdí, že pravý jazyk nem?že být, než pouhým (skute?ným, reálným) jazykem lidským.

 

Bu?me si jisti, že spiritisti, p?írodní lé?itelé, Mormoni a mnoho jiných kult?, praktikují jazyky ? jako je starov?ká ?e?tina – ve form? ?e?i spontánní (automatické). Mnozí charismati?tí katolíci se v jazycích modlí k Marii (což je jist? modlá?ství). Jazyky mohou být jednoduše démonické, stejn? tak jako jsou darem Ducha svatého. Jazyky se rovn?ž dají nau?it a nebo být zinscenovány ?ist? psychologicky. Nikdy jsem nev??il, že mnoho dnešních, tak zvaných jazyk?, jsou jazyky autentickými. Nicmén?, pokud není ?e? slyšitelná, Bible nás nevede k tomu jazyky rozeznávat, ?i posuzovat. Jestliže jazyky nejsou použity jako znamení pro ty, kte?í p?icházejí jako cizinci (mluví cizím jazykem), ?i nejsou ur?eny pro vyklada?e, pak jsou ur?eny k osobnímu užitku a nikoliv pro ve?ejná shromážd?ní. Když tedy nejsou použity k ve?ejnému

slyšení, týkají se pouze toho, kdo se jimi modlí.

Cessationisti a ti, kdo ?íkají, že k?est Duchem svatým p?ichází ve stejném ?ase jako spasení (což tak být m?že i nemusí) a že proto nikdy nem?že být následnou zkušeností, zapomínají na arminiánské

zakladatele evangelikální tradice ( John W esley) a reformované kalvinisty ( Jonatha n Edwards, George Whitfield). Obojí dávali prostor tomu, ?emu dnes ?íkáme „charismatická zkušenost". Je pravdou, že Guy Chevreau, ve své knize 'Catch T he Fire' tyto skute?nosti hrub? zkresluje. A to tím, že zaml?uje, že Wesley ozna?oval hysteriky jako „?ábelníky" a Daniel Roland a George Whitfield v t?chto excesech vid?li narušení toho, co B?h ?inil. Jonathan Edwards pak, ve svém ?tvrtém kázání o náboženských afektech

dokazuje, že samotná zkušenost nic nedokazuje. Má však pravdu, že všichni tito lidé by podle moderní definice byli ozna?eni za charismatiky. Navíc, D. L. Moody, a R. A. T or rey, oba nap?íklad dosv?d?ili k?est Duchem svatým. Skute?ným otcem moderního cessationismu byl až B. B. Warfield.

Podporuje Písmo u?ení, že jazyky jsou vždy jen lidským jazykem?

N?kte?í lidé, kte?í se považují za „staré letni?ní nebo za umírn?né" odmítají cessationistické odvrhnutí charismat. Zam??ují se ale pouze na jediný aspekt daru jazyk?.

U?í, že skute?né jazyky mohou být pouze skute?nými lidskými jazyky, avšak mají p?itom t?i problémy. Všechny t?i znovu odvád?jí od toho, co je psáno v Písmu. Za prvé, v gramatické stavb? není nic, co by poukazovalo na to, že zatímco lidské jazyky jsou skute?né, and?lské jazyky nikoliv. Za druhé, text

Korintským konstatuje, že kdo se modlí, vypravuje tajemství Bohu. Neexistuje žádné lingvistické tajemství ve francouzštin?, ?ínštin? nebo jakémkoliv jiném lidském jazyce. Za t?etí, jestliže byl Jan               schopen plynule rozum?t tomu, co slyšel v nebi ? v knize Zjevení ? v aramejštin? a psát v ?e?tin?,  znamená to snad, že and?lé v nebi skute?n? mluví aramejsky nebo ?ecky? Zachariáš byl schopen slyšet a zapsal konverzaci mezi Bohem a satanem p?ed tr?nem v hebrejštin?; autor Královské knihy slyšel ? v  ?ase svedení krále Achaba ? duchy mluvit s Bohem. Ale znamená to snad, že tyto bytosti mluvily hebrejsky? Nebo mluvily hebrejsky v dob? Starého Zákona, ale ve dnech Janových zde m?ly franský  jazyk, který vznikl p?echodem z hebrejštiny na ?e?tinu? To je jist? úsm?vná spekulace. Nem?žeme ovšem na základ? Písma ?íci, že neexistuje and?lský jazyk, ?i jazyky!

Nemám žádný konkrétní problém s t?mi, kte?í zastávají u?ení, že jazyky musely být nutn? jen jazyky lidskými. Nicmén? nemohou nijak biblicky své u?ení doložit, ledaže p?ekro?í to, co je psáno.

 

Byli letni?ní vždy stejní jako charismatici?

Znám osobn? mnoho k?es?anských vedoucích, kte?í zatímco nejsou ?leny žádné letni?ní církve, v??í v dary Ducha svatého a neú?astní se toho, ?emu se dnes obvykle ?íká „charismánie". A?koli s nimi nemusím souhlasit ve všech bodech jejich u?ení, mohu sem za?adit bratry, jako jsou David Pawson, David Noakes, Dave Hunt, Tom McMahon a Clifford Hill. Jejich základní u?ení je stejné, jako moje a mnoho jejich stanovisek se ve v?tšin? p?ípad? alespo? zna?n? shoduje s mými, a?koliv je oni sami mohou chápat odlišn?. Nev??ím, že všichni charismatici upadli do falešného u?ení. Skute?n? ale v??ím, že populární charimastické hnutí je všeobecn? svedeno ve svém u?ení, je siln? nevyvážené a zejména v poslední dob? stále hereti?t?jší, a to zvlášt? Restauracioni smus (u?ení Obnovy) a, bohužel, Toro ntská

zku šenost.

Také znám mnoho letni?ních vedoucích, kte?í nejsou hyper?letni?ními a nep?ejali stejné chyby, jako charismatici. Mezi takovéto bratry pat?í David Wilkerson (Time Sq. Church), Chuck S mith ( Calvary

Chapel), Augustus Topi (generální tajemník Assemblies of God v Itálii), Georg e Wood (bývalý generální tajemník Assemblies of God v USA), a Philip Po w ell (bývalý generální tajemník Assemblies of God v Austrálii).

David Wilkerson Chuck Smith George Wood Philip Powell

?emu však v??ím, že a? jsme v Americe, Británii, Austrálii, Novém Zélandu a mnoha jiných, protestantských zemích, s populární pentekostalismem se setkáme ve všech druzích jeho výst?ednosti, ?asto již v takovém stupni, který nem?žeme nazvat jinak, než herezí.

Rozdíl mezi obojím byl takový, že zatímco v?tšina charimastického hnutí byla vždy nebiblická v mnohém

svém u?ení a hlavn? ve své praxi, hlavní proud Letni?ního hnutí byl donedávna v?tšinou biblický a celkem zdravý.

Nicmén? dnes slyším, jak lidé stále více a více prohlašují, že letni?ní hnutí bylo vždy bláznivé a rozt?íšt?né mnoha vážnými doktrinálními omyly. N?kte?í tvrdí, že rané letni?ní hnutí bylo tím, ?ím je Toronto a

Pensacola dnes, a že to, co vidíme dnes, není ni?ím jiným, než to, co bylo možné vid?t tehdy. To jednoduše není pravda.

Historické rozdíly a podobnosti mezi letni?ním a charimastickým hnutím Duchovní dary, charismatický fenomén a jeho projevy, které se dnes objevují, a které jsme vid?li v rané církvi, se neobjevily až s letni?ním, ?i s charimastickým hnutím. Tyto v?ci, a to jak ve své dobré, ?i špatné

podob?, se mnohokrát a opakovan? objevovaly v církevní historii. Lze zmínit francouzské hugenoty,

anabaptisty, kvakery, shakery, Katolické apoštolské hnutí v Carlisle nebo raný metodismus. Objevilo se mnoho k?es?anských sekt, které byly v této záležitosti aktivní. V n?kterých p?ípadech byly umírn?né, vyvážené a pou?né. Jindy šlo o druh chaotického a bezbožného extremismu, který ?asto vidíme i dnes. Vskutku je to lekce, vid?t obojí, dobré i zlé, jež se shromaž?uje v t?chto sou?asných hnutích. Letni?ní a charimastická hnutí jsou v celé této historické ?ad? jednoduše posledními. Je dobré to o sob? v?d?t a p?ipomínat si to. Je dobré v?d?t a poznamenat, že zkušenost se nedá nau?it v žádné škole systematické teologie. Dispenzacionalistické a reformované, stejn? jako arminiánské a kalvínské církve, stejn? jako

 

baptistické a paedo?baptistické církve, všechny tyto mají ve své historii charismatické aktivity. Žádná z letni?ních a charimastických církví není historicky unikátní.

Mezi letni?ními a charismatiky nalezneme dva další spole?né aspekty. Obojí, v dobré ví?e, za?ínají z Božího Ducha a obojí tém?? ihned degenerují do experimentální teologie. V obou p?ípadech je toto zp?sobeno spirituálním emocionalismem, mysticismem, nebiblickým u?ením, extremismem a nep?vodními projevy. Zde ovšem podobnost kon?í. Mezi starými letni?ními docházelo k n??emu, co se mezi charismatiky nikdy neprojevilo. Když se ve služb? Aimee Semple McPherson v?ci za?aly vymykat z rámce a zp?sobily ve?ejný skandál, mezi letni?ními se objevil prudký odpor s d?razem na posv?cení. To ob?as vedlo až k nomianismu (lehká forma zákonictví). Nicmén? teleevangelist?m, jejichž ve?ejné skandály dnes m?žeme pozorovat, by mezi prvními letni?ními nikdy nebylo dovoleno pokra?ovat ve služb?. První letni?ní v?d?li, že Boží Duch je Duchem svatosti. Morální standard byl zachováván, zatímco dnes je ve vetšin? opušt?n.

D?ležité p?itom bylo, že raní letni?ní praktikovali tak zvané uzdravení „otrávené polévky“ (2 Kr 4:38?42). Když se v?ci na Azusa street dostaly mimo zdravého rámce, reagovali. První letni?ní nem?li mnoho student? hebrejštiny a ?e?tiny, ale jejich letni?ní zkušenost je vedla hloub?ji do Písma a nikoliv mimo n?j, což je spole?né mnoha (i když ne ve všem) soudobým charismatickým kruh?m. Druhá generace  letni?ních v?dc? v Británii, jako byli John Whitefield Foster, Aaron Linford, a Aaron Morgan, nebyli nevzd?laní. V USA a v Kanad? to byli práv? letni?ní, kte?í se na poli teologie stali akademickými badateli. Jejich teologové rozpracovali nejen doktríny obnovy duchovních dar?, ale též celou teologii premillenialismu. Mnozí z nich byli stoupenci dispenzacionalismu a m?li vypracován rámec toho, ?emu v??ili, a v kterém se pak pohybovali. Dnes jsme nuceni bolestiv? doznat úpadek, nebo? tyto biblické standardy byly v hlavním proudu amerického, australského, afrického a britského letni?ního hnutí, v?tšinou dnešní generace služebník? a vedoucích, do zna?né míry opušt?ny. To smutn? ukazuje na odd?lení se od tradi?ních biblických základ?, které byly jejich letni?ními otci položeny. charimastické hnutí od svého po?átku nikdy sv?j biblický standard v takové mí?e nerozvíjelo.

Apoštolská misie víry, Azusa Street 312, rok. 1906

Musíme též poznamenat, že tradi?ní letni?ní hnutí p?e?kalo nejen etická pochybení, ale i hereze, které dnešní populární pentekostalismus nejenže toleruje, ale dokonce vítá. Je to sotva t?icet let, kdy  vystoupili první kazatelé, vyd?láva?i pen?z, a za?ali ší?it své zboží. T.L. Osborne p?išel do Velké Británie. V té dob? povstal kazatel Assemblies of God David Powell a svolal pastorální konferenci a varoval p?ed

vzmáhající se „kombinací mystiky, emocionalismu a démonismu“.

Musíme vzpomenout, že a?koliv dnešní kazatel E.C.I. Elim James McConnell v Belfastu káže anglický izraelitismus (u?ení, že angli?ani pocházejí z deseti starov?kých izraelských kmen?), v tehdejší dob? bylo v Elim Boží Slovo ve velké vážnosti, takže když zakladatel Elim George Jeffrey obhajoval anglický

izraelitismus, služebníci Elimu se sjednotili a vzdorovali mu.

A samoz?ejm?, ve ?ty?icátých a padesátých letech Assemblies of God kompletn? odmítli u?ení o

„zjevených synech božích“ a „pacholíkovi“, což je hereze Pozdního dešt?, která je základem populárního charismatického u?ení „Království nyní“ (teologie vládnutí). Dnes ovšem mnozí v Assemblies of God

 

nemají žádné výhrady zahrnovat tyto nesprávné p?edstavy do svého u?ení. Histori?tí letni?ní obecn? odmítli osoby A.A. Allana, E.W. Kenyona a William Branhama jako heretiky. P?esto dnes m?žeme vid?t

muže jako je Paul Cain, kterého Rodney Howard Brown oslavuje coby hrdinu víry.

V sedmdesátých letech se hnutí Calvary Chapel (spadá do ?ady umírn?ných letni?ních církví, které po p?ílivu mnoha ?len?, spasených b?hem Ježíšova hnutí z hnutí hippies, odd?lilo od hnutí The Four Square) postavilo proti svodu New Age Lonnie Frisbee (který zem?el na AIDS) a pozd?ji proti u?ení Johna Wimbera. To vedlo k rozchodu mezi Calvary Chapel (kte?í, s mnoha rostoucími sbory, z?stávají živí a pevní v základech u?ení) a hnutím Vinice s jejich ekumenismem, mysticismem, a kultickou sm?sí charismatického k?es?anství a spirituality New Age. V t?chto dnech Assemblies of God v Itálii (nejrychleji rostoucí církev v EEC) zabránila služb? Bennyho Hinna. Znovu se tradi?ní letni?ní chápou biblických standard?, které charimastické hnutí nikdy nem?lo a zbožný zbytek biblických letni?ních je

reprezentován kazateli jako Chuck Smith, David Wilkerson, Philip Powell, Augustus Topi a Barry Chant, kte?í zachovávají tento standard. I v charismatických kruzích byly od po?átku stopy biblické ?istoty, které lze dodnes nalézt.

Na rozdíl od letni?ních zde ale nikdo nevhodil zrno Božího Slova do toxické polévky charimastického hnutí. Naopak, v?dci vyšli od špatného k horšímu a jdou stále k horšímu a horšímu, k Torontu a k Pensacole. Již od po?átku zde nebylo biblické v?dcovství, ?i vedení. charimastický v?dce David Watson zem?el ve ví?e, že reforma?ní odd?lení se od katolické církve bylo omylem. Michal Harper opustil po letech v roz?arování charimastické hnutí, o kterém vyhlašoval, že je velkým duchovním pr?lomem. Poté prohlásil, že prožil nový duchovní pr?lom, který nalezl v mysticismu a uctívání ikon ve východní pravoslavné církvi! Neuznávám žádného z t?chto muž?, a? živých, ?i mrtvých, necítím žádnou záš?, ale poznal jsem jejich neuv??itelnou neznalost biblického u?ení.

Dalším základním rozdílem mezi letni?ním a charimastickým hnutím nacházíme na poli eklesiologie (u?ení o p?irozenosti a struktu?e církve). V jižní Americe, na Filipínách, a zvlášt? v zemích jako je Itálie, z?stávají letni?ní tradi?n? v silné opozici v??i falešnému evangeliu ?ímskokatolické církve. Nicmén? charismatické hnutí od svého po?átku nasko?ilo do ekumenického alegorického vozu na ?ímskou cestu

do Babylonu.

Letni?ní taktéž m?li nekompromisní pohled na u?ení, a proto zasadili nové sbory, z kterých vykvetla nová hnutí a denominace i s jejich v?rou?nými d?razy. Charismatické hnutí se nikdy nestaralo o biblické u?ení natolik, aby ne?inilo kompromisy se základními pravdami. Biblickou doktrínou letni?ních bylo u?ení  Ježíše Krista – odmítnout jeho u?ení znamenalo odmítnout Jeho. Mezi v?tšinou charismatik?, protože u?ení neodmysliteln? rozd?luje (1 K 11:19), to však bylo nežádoucí. V praktickém charismatickém  myšlení je u?ení nejlépe otázkou volby, která je poddána zkušenosti. Je to tedy zkušenost a nikoliv Boží Slovo, která autentizuje projevy, ?i u?ení. Nepochybn? mnozí letni?ní v protestantských zemích, i když ne všichni, se v tomto stávají stejnými, jako charismatici. To je ovšem daleko od jejich biblického d?dictví.

V sociální rovin? spo?ívá rozdíl mezi letni?ními a charismatiky v tom, že letni?ní, stejn? jako první k?es?ani a Wesleyho metodisté, pochopili, co Ježíš mínil tím, když citoval proroka Izajáše „kažte evangelium chudým“. letni?nímu hnutí se od jeho po?átku da?ilo mezi chudými: na Azusa Street,

 

Sunshine Revivals v Austrálii, letni?ní probuzení v Arménii nebo první letni?ní v severní Anglii, které bylo spojeno se jménem Smitha Wiggleswortha . Ve všech p?ípadech si odkrajovalo ze všech ras a t?íd, p?i?emž bylo zachrán?no a prom?n?no obrovské množství lidí, od rozvedených až po kriminálníky.

M?žeme vid?t, že tato tradice pokra?uje do dnešních dn? ve skute?ném probuzení v New Yorku, které vyza?uje z Time Square Church . Zde je multietnické a multirasové Boží hnutí, které je sv?dectvím o tom všem. V blízkém okolí Time Square klesla kriminalita o 30%, v?etn? masivního pornopr?myslu, a to vše v dob? uplynulých ?ty? let. K tomu dochází tam, kde jsou lidé opravdu spaseni a nikoliv tam, když jsou jen prohlášeni za k?es?any, pokud reagují na výzvu p?ijít k oltá?i, jako v Pensacole. Tam kriminalita na opak vzrostla. V Británii a v Evrop? lze podobné projevy tradi?ní síly letni?ního hnutí, projevující se velkolepými obráceními, pozorovat v Rómském letni?ním hnutí.

Smith Wigglesworth

Charismatické hnutí lze v introspektivním pohledu vid?t jako klub st?ední t?ídy bílé rasy, který lze nazvat

„bless?me?club“, a který nemá žádnou moc zm?nit okolní spole?nost. Nemá žádný dopad na po?et rozvod? nebo kriminalitu. Není zde žádný rozdíl oproti spirálovitému sestupu západní protestantské spole?nosti. M?lké biblické základy s deficitem vedení to nikdy nedovolí.

Nejd?ležit?jším rozdílem mezi letni?ním a charimastickým hnutím jsou z?ejmé odlišnosti v pojetí evangelia, v pojetí u?ednictví a v osob? Krista. Tradi?ní letni?ní hnutí bylo zam??eno na Ježíše (bylo christocentrické) a nebylo zam??eno na Ducha svatého (nebylo pneumatocentrické). Biblické chápání Ducha svatého, které letni?ní ješt? do nedávné doby zastávali, znamenalo, že Duch svatý sm??uje lidi ke

Kristu.

Charismatické hnutí je spíše zam??eno na ideu „obnovy v Duchu svatém“, než na biblicky chápané

„znovuzrození“, podle níž Duch usv?d?uje z h?íchu, p?itahuje nás ke Kristu, p?ebývá v nás jako Osoba, a

skrze obnovu nás vede ke sdílení s Kristem v nás a Krista s námi. Tohoto nebiblického pohledu na Ducha svatého si m?žeme všimnout v populárním charismatickém uctívání, které je nebiblicky zam??ené na Ducha svatého a rovn?ž v nebiblické knize Bennyho Hinna „ Dobré ráno, Duchu svatý“, a taktéž na

Kurzech Alfa.

Navíc, zatímco letni?ní hnutí je zam??eno na biblický program u?ednictví ? s d?razem na v?ci jako je k?est, což je jeden za základ? k?es?anského u?ednictví ? charismatické modely u?ednictví (které tu v r?zném stupni byly vždy), jako jsou Kurzy Alfa, mnoho základních biblických aspekt? biblického u?ednictví (jako je k?est) neobsahují. Jelikož u?ení o Ježíši rozd?luje, znovu se stává nepodstatným. Podle tohoto nebiblického konceptu jednoty, pak namísto jednoty založené na pravd?, je pravda v zájmu jednoty samotné ob?tována. Falešná u?ení a hereze se zde nejeví jako problém. Jako problém se jeví pouze rozd?lení.

Znovu, zatímco mnoho letni?ních padlo do stejné šlamastiky kompromis? a svodu, tato šlamastika není pro žádnou klasickou formu letni?ního hnutí reprezentativní. Tato hrozná šlamastika je však zcela typická

pro charimastické hnutí.

 

A?kiliv musím souhlasit, že v?tšina letni?ních nesešla jen charismatickou, ale dokonce charismánickou cestou, existují mezi ob?ma hnutími zásadní rozdíly. A?koliv nemnoho dobrého, zda v?bec n?co, z?stalo v charimastickém hnutí, stále mohu Bohu d?kovat, že ješt? existuje biblický pentekostalismus. Mohu být stále Bohu vd??ný za Time Square Church, The Calvary Chapels a TheAssemblies of God v místech jako je Itálie, za Rómské letni?ní hnutí a za svoji církev The British Full Gospel Movement.

Jsem si rovn?ž v?dom, že odklon a odd?lení se od svých biblických ko?en? není jen letni?ní dilema. Podobné ?lánky, poukazující na ty stejné trendy a stejné problémy, mohou být stejn? tak dob?e napsány o baptistech, presbyteriánech, anglikánech, brat?ích a wesleyánských církvích. Všichni m?žeme vid?t obrovský exodus z vlastních, biblických ko?en?. Nicmén? všichni mají ve svých kongregacích zbožné zbytky a služebníky, kte?í se drží svého pravdivého biblického d?dictví. Všem t?m, a též mým rozumným letni?ním, v??ím, že Ježíš ?íká, to, co ?ekl církvi v Sardách, kde byli též lidé sv?dky odd?lení od pravdy:

„Pevn? se drž toho, co jsi slyšel, a posilni to, co ješt? zbývá, protože p?ijdu brzy“ (parafráze Zjevení 3:1? 6). 

Copyright © 2024 Moriel - God is my Teacher. All Rights Reserved.

This Joomla Site is Maintained by Cybersalt Consulting LTD.